بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن

افرادبربررسيبررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرنتاثيرتنيدگيدانلود بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرنسالممتبلوافراد

رفتن به سایت اصلی

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن

نوع فایل: word
قابل ویرایش  86 صفحه
 
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير تنيدگي در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري ميگرن در تهران مي باشد . فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذشته شدند عبارتند از:
فرضيه اول : مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد مبتلا به ميگرن و فرضيه دوم : مقايسه تاثير تنيدگي در بين زنان  و مردان داراي سردردهاي ميگرني!
گروه نمونه ي اين پژوهش شامل 60 نفر از افرادي هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهاي ميگرني مي باشد كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و بر روي آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتيجه بدست آمده به شرح زير مي باشد :
تاثير تنيدگي بر افراد مبتلا به بيماري ميگرن بيشتر مي باشد.
تاثير تنيدگي بر زنان ميگرني بيشتر ا ز مردان ميگرني است.
 
مقدمه:
بطور كلي تعاريف گوناگوني از فشار عصبي و رواني به مفهوم استرس «تنيدگي» شده است. تنيدگي مجموعه واكنش هاي عمومي فر نسبت به عوامل ناسازگاري و پيش بيني نشده داخلي و خارجي است بد نگيرند كه هر گاه تعادل فرد به علت عواملي محيطي از بين برود استرس پديد مي آيد. استرس گاهي سبب آسيب رواني فرد و سازمان مي شود و باعث مي شود كه بدان وظايفي كه به طور عادي و به سادگي انجام مي دهد با دشواري بيشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)
بررسي تاثير تنيدگي بر انسان يكي از گسترده ترين قلمدادهاي پژوهشي را در عصر حاضر تشكيل مي دهد تنيدگي «استرس» مي تواند بر اثر عوامل متعددي كه عوامل تنيدگي زا ناميده شده اند به وجود آيد و تغييرات عمده اي را در ارگانيزم ايجاد كند. هر وضعيتي كه براي فرد با آسايش او تهديد كننده به حساب آيد از آن جهت كه وي را مجبور به استفاده از توانايي خود در مقابله با آن مي كند «تنيدگي» ناميده مي شود. عوامل تنيدگي زا نه تنها شامل بحرانهاي شديد مثل : جنگ، طلاق، … و وقايع معمولي روزانه مثل انتظار كشيدن در صف، خريد وسايل ضروري، اختلافات زناشويي و … است بلكه مشكلات روزمره و درگيريهاي خفيف زندگي را نيز در بر مي گيرد. از سوي ديگر بين تنيدگي و اضطراب رابطۀ تنگاتنگي وجود دارد كه متمايز كردن اين دو را بسيار دشوار مي سازد و به موازات افزايش تنيدگي و به دليل فراواني عوامل تنيدگي زا در زندگي امروزي بشر كه حاصل صنعتي شدن جوامع است. اضطراب نيز به طور گسترده زندگي بشر را فرا گرفته تنيدگي در تمام قسمتهاي ارگانيزم انسان اثر مي گذارد. حالتهاي تنيدگي همانند اضطراب ممكن است به صورت مختلف فيزيولوژيكي، رفتاري و شناختي متجلي گردند.(رسول زاده 1375)
مهمترين پاسخ هاي بدني تنيدگي، پاسخ هاي سيستم خود مختار، غدد درون ريز و سيستم ايمني بدن هستند. آنچه مسلم است تفاوتهاي فردي زيادي در چگونگي مقابله با تنيدگي وجود دارد. يك عامل تنيدگي زا در دو فرد و حتي در يك فرد در زمانهاي مختلف اثر يكساني ندارند. يكي از مهمترين دلايل اين تفاوت را بايد در ساختارهاي ژنتيكي و ارگانيكي افراد جستجو كرد. در بعضي خانواده ها سيستم اعمال ها و احساس ضعيفتر مي باشد. يكي از شايع ترين پاسخ هاي بدني تغييراتي است كه در عملكرد سيستم قلبي، عروقي و عضلاني به وجود مي آيد، كه به صورت هاي مختلف مشاهده مي شود. اختلال در كاركرد قلب، فشار خون اساسي، بروز انواع دردهاي مزمن در عضلات مختلف و بروز انواع سردردها و… در واقع جزء پاسخهاي بدني اين دو سيستم به تنيدگي محسوب مي شوند. همه ساله ميليون ها نفر در جهان به علت عارضه سردرد به پزشكان و متخصصان مختلف مراجعه مي كنند. پژوهشهاي گسترده اي نشان داده اند كه عارضه سردرد به علل مختلف مانند گشاد شدن رگها «سردرد ميگرني» . فشار ماهيچه هاي پيشاني (سردردهاي ناشي از تنش) و يا تغييرات فشار درون جمجمه اي و… ايجاد مي شود. (1) (رسول زاده 1375)
سردردهاي عروقي كه شامل سردردهاي ناشي از واكنش غير عادي شريانهاي مغزي است بيشترين فراواني را در مقايسه با ديگر سردردها بعد از سردرد تنشي دارند.(2)
حدود 50 درصد از كساني كه به متخصصان و يا كلينيك هاي مربوط به سردرد مراجعه  مي كنند به سردردهاي عروقي مبتلا هستند كه به اين سردردها «سردرد ميگرني » مي گويند. شريانهاي مغزي كه منجر به بروز سردرد ميگرني مي شود وجود تنيدگي و اضطراب و افسردگي است. گر چه عوامل ديگر هم در بروز ميگرن موثر هستند(3)
(1) رسول زاده طباطبايي، كاظم، بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارد و درمان گري با روش آزمون تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران. پايان نامه دكترا، تهران، دانشگاه تربيت مدرس 1375
(2) عبادزاده كرماني، محمد، ميگرن بلاي قرن ما، انتشارات عارف 1360
(3) رسول زاده طباطبايي، بررسي ويژگي هاي شخصيتي …. 
به طور كلي بيماران ميگرني معمولاً افرادي جاه طلب و كمال جو هستند كه دوست دارند بر طبق نقشه زندگي كنند نسبت به خود عيب جو و انتقاد گر مي باشند و متعددند كه نسبت به ديگران نيز عيب جويي نمايند و احتياج دارند كه نسبت به ديگران جلو تر باشند. اين بيماران غالباً در مقابل ناكاميها كه از ارتباطشان با مردم حاصل مي شود به صورت خشم و رنجش دائم كه مسلماً تخليه كافي نخواهد شد واكنش مي كنند ولي اينكه چرا واكنش عاطفي در يك تن بر شريانهاي جمجمه تاثير مي گذارد و مثلاً سبب انقباض عضلات اين ناحيه نمي شود. سؤالي است كه تا كنون جوابش پيدا نشده است.
گاهي اثر استرس هاي وارد شده بر فرد تا مدت ها باقي مي ماند و فرد با به خاطر آوردن آنها يا ديدن چيزهايي مشابه مجدداً دچار استرس مي گردد. (گيديجا كها نا 1382)
 
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول :كليات
مقدمه
طرح مساله 
اهداف پژوهش 
ضرورت تحقيق 
فصل دوم : نگاهي به تاريخچه هاي پژوهش 
مقدمه
ادبيات تحقيق ( استرس ) 
پيشينه نظري ( استرس) 
تعريف سردرد هاي ميگرني 
انواع سردرد 
سردرد شرياني از نوع ميگرن 
تعريف ميگرن ( تاريخچه ) 
نشانه هاي ميگرن 
ميگرن چند مرحله دارد 
فراواني سردرد ميگرن 
انواع مختلف ميگرن 
ميگرن كلاسيك 
ميگرن چشمي 
ميگرن بازيلر 
ميگرن يائسكي 
علت شناسي 
اختلالات عروق مغز 
احتلالات زيست – شيميايي 
خواب 
عوامل روانشناختي 
تشخيص اختراقي 
درمان گري ميگرن 
ساير روشهاي درمان گري
پيشينه تحقيق
تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران 
تحقيقات صورت گرفته در ايران 
فصل سوم : روش تحقيق 
مقدمه 
جمعيت هدف 
روش اجرا 
روش آماري 
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 
يافته ها وتجريه و تحليل داده ها
جدول 2-4 مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم وداراي سردرد ميگرني 
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 
نتيجه گيري
بحث درمورد يافته هاي تحقيق 
محدوديت ها و پيشنهادات 
پيشنهادات 
منابع
ضمائم
 
منابع ومأخذ:
1)آزاد ، حسين 1374 آسيب شناسي رواني انتشارات بعثت ، تهران
2)اتكنيسون ، ريتا و همكاران 1373 ترجمه محمد تقي براهني و ديگران ، زمينه روان شناسي ، انتشارات رد ، جلد دوم ، تهران
3)استورا 1377 ترجمه پريرخ دادستان ، تنيدگي يا استرس بيماري جديد قرن ، تهران
4)پور افكاري ، نصرت اله 1373 فرهنگ جامع انگليسي ، فارسي روان شناسي انتشارات فرهنگ معاصر ، تهران
5)رسول زاده ، طباطبايي ، كاظم 1375 بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارو درمان گري با روش آموزش تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران ، پايان نامه دكترا ، دانشگاه تربيت مدرس
6)رودلفولا ، 1373 ترجمه پريوش اخوان ، ميگرن ، انتشارات اسلاميه ، تهران
7)سلطان زاده ، اكبر 1367 ميگرن و ساير دردهاي به زبان ساده براي همه . انتشارات چاپخانه زندگي تهران
8)سليماني ، داريوش 1362 بيماري هاي مغز و اعصاب انتشارات جهان شاهي ، تهران
9)صفايي ، مريم 1381 شيوه هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي واحد ابهر
10)عشقي ، پروانه 1381 استرس و ترتيب تولد ابهر دانشگاه آزاد اسلامي ابهر
11)عبادزاده كرماني ، محمد 1360 ميگرن بلاي قرن ما انتشارات عارف
12)كاپلان سادوك ، بنيامين 1372 ترجمه نصرت اله پور افكاري ، چكيده روان پزشكي باليني انتشارات آزاده ، تهران.
13)كلمني ، ورنون 1374 ترجمه محمد رضا نيكخو – فشار رواني و راههاي مقابله با آن انتشارات آزاده – تهران 
14)گنجيان ، حميد 1369 سردردهاي ميگرني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
15)گيريجا كهانا 1382 ترجمه قند هاري راههاي مقابله با استرس
ويكلسنون 1380 ترجمه فرهاد همت خواه – ميگرن و انواع آن

 • پاورپوینت در مورد چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان

  پاورپوینت در مورد چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان, چارچوب, چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان, چهارساله, دانلود پاورپوینت در مورد چارچوب برنامه های چهارساله معاونت درمان, درمان, معاونت,…

 • تحقیق در مورد گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز

  تحقیق در مورد گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز احداث, پارک, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز, دانلود تحقیق در مورد گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز, در, کارورزی, گزارش, گزارش کارورزی در…

 • تحقیق در مورد خصوصي سازي

  تحقیق در مورد خصوصي سازي تحقیق, تحقیق در مورد خصوصي سازي, خصوصي, خصوصي سازي, دانلود تحقیق در مورد خصوصي سازي, سازي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خصوصي سازي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد انواع روش های طبخ مواد غذایی

  پاورپوینت در مورد انواع روش های طبخ مواد غذایی انواع, انواع روش های طبخ مواد غذایی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انواع روش های طبخ مواد غذایی, دانلود پاورپوینت در مورد انواع روش های طبخ مواد غذایی, روش, طبخ, غذایی, مواد,…

 • ساخت گرایی

  دانلود ساخت گراییساختساخت گراییگرایی رفتن به سایت اصلی ساخت گرایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 19 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   ساخت…

 • تحقیق در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

  تحقیق در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ بزرگ, تحقیق, تحقیق در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ, ح, حسابداری, دانلود تحقیق در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ, در, دولت,…

 • پاورپوینت در مورد سامانه تولید دسته ای

  پاورپوینت در مورد سامانه تولید دسته ای ای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سامانه تولید دسته ای, تولید, دانلود پاورپوینت در مورد سامانه تولید دسته ای, دسته, سامانه, سامانه تولید دسته ای, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سامانه…

 • پاورپوینت در مورد تکنیک های ارام سازی

  پاورپوینت در مورد تکنیک های ارام سازی ارام, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تکنیک های ارام سازی, تکنیک, تکنیک های ارام سازی, دانلود پاورپوینت در مورد تکنیک های ارام سازی, سازی, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تکنیک…

 • پاورپوینت در مورد اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی

  پاورپوینت در مورد اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی آن, اقتصاد, اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی, امنیت, بخش, بررسی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اقتصاد مقاومتی و بررسی آن در بخش امنیت غذایی, دانلود…

 • پروژه درس زبان تخصصي سيستم هاي كنترل فازي 22 ص

  پروژه درس زبان تخصصي سيستم هاي كنترل فازي 22 ص 22, پروژه, پروژه درس زبان تخصصي سيستم هاي كنترل فازي 22 ص, تخصصي, دانلود پروژه درس زبان تخصصي سيستم هاي كنترل فازي 22 ص, درس, زبان, سيستم, ص, فازي, كنترل,…