پرسشنامه گذشت

پرسشنامهپرسشنامه گذشتدانلود پرسشنامه گذشتگذشت

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه گذشت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
×‏پرسشنامه گذشتForgiveness questionnaire‏گذشت مجموعهای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیبدیده است که طی آن انگیزههای انتقامجویی نسبت به آسیبرسان و اجتناب از آسیبرسان کم میشود. ورثینگتون( 1998) 1‏ گذشت را یک عمل خیرخواهانه میداند که در آن فرد آسیبدیده احساس عزتنفس را مجدداً ذخیرهسازی میکند، درحالیکه به عزتنفس فرد دیگر هیچ آسیبی وارد نمیکند. او معتقد است که گذشت یک تصمیم و تغییر واقعی در تجربه عاطفی فرد است که این تغییر در عواطف یا هیجانات با سلامت جسمی و روانی رابطه دارد.‏پرسشنامه گذشت ‏براساس پرسشنامه گذشت انرایت و همکاران‏ (1994)‏ ‏که دارای‏ 60‏ ‏گویه با سه بعد رفتاری، شناختی و عاطفی‏ ‏است، توسط صفارینیا و مفاخری (1390)‏ ساخته شده است. با توجه به اینکه یکی از مؤلفههای اصلی گذشت اعتقادات مذهبی افراد میباشد، آنها برای بررسی گذشت در فرهنگ ایرانی، بعد اعتقادی را نیز به پرسشنامه خود اضافه نمودند و در نتیجه پرسشنامه مذکور دارای چهار خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر روی 326‏ دانشجوی پیام نور اسفراین اجرا شده است.‏نمرهگذاری‏این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20‏ گویه میباشد. گویههای 4‏، 6‏، 7‏، 13‏، 14‏، 16‏ خرده مقیاس »‏شناختی«‏، گویههای 5‏، 10‏، 11‏، 17‏، 20‏ خرده مقیاس »‏عاطفی«‏، گویههای 1‏، 2‏، 12‏،3‏، 15‏ خرده مقیاس »‏رفتاری«‏ و گویههای 8‏، 9‏، 18‏، 19‏ خرده مقیاس »‏اعتقادی«‏ را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »‏کاملاً موافق«5=‏، »‏موافق«4=‏، »‏نظری ندارم«3=‏، »‏مخالف«2=‏ و »‏کاملاً مخالف«1=‏ انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 20‏ و 100‏ خواهد بو.د. لازم به ذکر است که گویههای 1‏، 2‏، 3‏، 12‏، 13‏، 19‏، 20‏ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.‏پایایی و روایی‏در پژوهش صفارینیا و مفاخری (1390)‏ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی و ضریب همسانی درونی به ترتیب برابر با 0/67‏ و 0/69‏ به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین ضریب همسانی درونی برای خرده مقیاسهای شناختی، عاطفی، رفتاری و اعتقادی به ترتیب برابر با 0/62‏، 0/76‏، 0/68‏ و 0/63‏ به دست آمد که میزان قابل قبولی است. همچنین جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی
 

 • تحقیق در مورد میگرن

  تحقیق در مورد میگرن تحقیق, تحقیق در مورد میگرن, دانلود تحقیق در مورد میگرن, مورد, میگرن رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد میگرن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد بیمارستان اعصاب و روان

  تحقیق در مورد بیمارستان اعصاب و روان اعصاب, بیمارستان, بیمارستان اعصاب و روان, تحقیق, تحقیق در مورد بیمارستان اعصاب و روان, دانلود تحقیق در مورد بیمارستان اعصاب و روان, روان, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بیمارستان…

 • تحقیق در مورد آريگوني (صنعت نساجی)

  تحقیق در مورد آريگوني (صنعت نساجی) آريگوني, آريگوني (صنعت نساجی), تحقیق, تحقیق در مورد آريگوني (صنعت نساجی), دانلود تحقیق در مورد آريگوني (صنعت نساجی), صنعت, مورد, نساجی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آريگوني (صنعت نساجی) لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد اصول ، فنون و هنر مذاكره با گرايش مقررات قراردادي و معاهدات بين المللي

  پاورپوینت در مورد اصول ، فنون و هنر مذاكره با گرايش مقررات قراردادي و معاهدات بين المللي اصول, پاورپوینت در مورد اصول, دانلود پاورپوینت در مورد اصول, فنون و هنر مذاكره با گرايش مقررات قراردادي و معاهدات بين المللي رفتن…

 • تحقیق در مورد زمين شناسي ايران 62 ص

  تحقیق در مورد زمين شناسي ايران 62 ص 62, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد زمين شناسي ايران 62 ص, دانلود تحقیق در مورد زمين شناسي ايران 62 ص, زمين, زمين شناسي ايران 62 ص, شناسي, ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP 58 ص

  تحقیق در مورد طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP 58 ص 58, ASP, با, تحقیق, تحقیق در مورد طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP 58 ص, خبری, دانشگاه, دانلود تحقیق در مورد طراحی و ساخت سایت…

 • تحقیق در مورد آماده كردن تركيب آميلوز

  تحقیق در مورد آماده كردن تركيب آميلوز آماده, آماده كردن تركيب آميلوز, آميلوز, تحقیق, تحقیق در مورد آماده كردن تركيب آميلوز, تركيب, دانلود تحقیق در مورد آماده كردن تركيب آميلوز, كردن, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آماده…

 • مقاله حضرت فامطه

  حضرتحضرت فامطهدانلود مقاله حضرت فامطهفامطهمقالهمقاله حضرت فامطه رفتن به سایت اصلی مقاله حضرت فامطه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه  قسمتی از متن…

 • مقاله سوره شمس

  دانلود مقاله سوره شمسسورهسوره شمسشمسمقالهمقاله سوره شمس رفتن به سایت اصلی مقاله سوره شمس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن…

 • پاورپوینت در مورد متابوليسم و بيوانرژتيك

  پاورپوینت در مورد متابوليسم و بيوانرژتيك بيوانرژتيك, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد متابوليسم و بيوانرژتيك, دانلود پاورپوینت در مورد متابوليسم و بيوانرژتيك, متابوليسم, متابوليسم و بيوانرژتيك, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد متابوليسم و بيوانرژتيك لینک دانلود و…